Agrometeorologjia

Monitorimi i kushteve të thatësisë/lagështisë në Republikën e Kosovës, bazuar në indeksin e standardizuar të reshjeve (SPI) 

 

RESHJET N?? KOSOV?? GJAT?? VITIT HIDROLOGJIK 2018/2019

Reshjet në Kosovë gjatë vitit hidrologjik 2018/2019 shënuan deficit, si rezultat i së cilit niveli i ujërave në lumenjë dhe në akumulacione ka pësuar rënje dhe ka bërë që vendi të shkojë në gjendje me thatësi mesatare (moderate drought) dhe ne disa lokacione edhe ne thatësi të lartë, shih tabelëne vazhdim. SPI mund të llogaritet në shkallë të ndryshme kohore te cilat pasqyrojnë ndikimin e thatësirës mbi disponueshmërinë e burimeve ujore. Vlerat e SPI mbi zero tregojnë periudha me lagështirë dhe vlerat nën zero tregojnë periudha të thata. shih legjenden ne vazhdim.