Rrjeti i monitorimit të cilësisë së ujërave sipërfaqesore

Në hartën më poshtë janë paraqitur stacionet e monitorimit për majte të cilësisë së ujit. 

Paraqitet harta me lokacionet(pikat ) e monitorimit