Analizat laboratorike të ujrave

Paraqiten grafikisht rezultatet nga analizat laboratorike ne baza mujore dhe vjetore