Monitorimi i dheut në zonat urbane, industriale dhe bujqësore

Paraqiten hartat me zonat e caktuara (urbane, industriale dhe bujqësore)