Laboratori instrumental për analizat e ajrit, ujit dhe dheut