LABORATORI INSTRUMENTAL P??R ANALIZAT E AJRIT, UJIT DHE DHEUT