Historiku i shkurtër i IHMK-së

Veprimtaria Hidrometeorologjike në Kosovë ka filluar që nga vitit 1923, kohë nga e cila datojnë regjistrimet e para të nivelit të ujit në lumin Drini i Bardhë në Vërmicë dhe Radac, Morava e Binçës në Krominjan, Kriva Reka në Domaroc, Sitnica në Mitrovicë dhe Lepenci në Hanë të Elezit. N?? vitin 1926 filloi s?? funksionuari stacioni meteorologjik n?? Prizren, n?? vitin 1928 stacioni meteorologjik n?? Pej?? dhe m?? 1933 filluan matjet meteorologjike n?? stacionin e Prishtin??s, nd??rsa stacionet e Brezovic??s, Gjilanit, Ferizajit, Podujev??s kan?? filluar pun??n pas Luft??s s?? Dyt?? Bot??rore p??rkat??sisht n?? vitet 1948-1949. Pas Luftës së Dytë Botërore, më 1947, u themelua Drejtoria Federale e Shërbimit Hidrometeorologjik të Jugosllavisë, pastaj Enti Federal Hidrometeorologjik dhe Drejtoritë Republikane, ndërsa më vonë Shërbimet Krahinore Hidrometeorologjike. Nd??rkoh?? q?? matjet e rregullta hidrometeorologjike filluan kryesisht nga viti 1948.

N?? qershor t?? vitit 1988 ??sht?? themeluar Enti Hidrometeorologjik i Krahin??s s?? Kosov??s p??rgjegj??sit?? e t?? cilit ishin t?? rregulluara me Ligjin mbi Veprimtarin Hidrometeorologjike. Funksionet kryesore t?? tij ishin monitorimi dhe parashikimi hidrologjik, meteorologjik dhe monitorimi i cil??sis?? s?? ajrit dhe uj??rave sip??rfaq??sor?? si dhe analizat laboratorike t?? tyre.

Pas luft??s s?? fundit, t?? gjith?? entet krahinore u shnd??rruan n?? Institute, nga vitit 2001 edhe Enti Hidrometeorologjik i Krahin??s s?? Kosov??s ka kaluar n?? Institutin Hidrometeorologjik t?? Kosov??s i cili ka funksionuar brenda Departamentit p??r Mbrojtjen e Mjedisit. Me formimin e Ministris?? s?? Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i mbrojtjes s?? Mjedisit kaloi n?? Ministri pjes?? e t?? cilit ka qen?? edhe Instituti Hidrometeorologjik i Kosov??s i cili ka funksionuar n?? bazë t?? ligjeve n?? fuqi.  

Në vitin 2011, në kuadër të riorganizimit të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, bazuar në Planin Strategjik Zhvillimor 2010-2014 të MMPH-s?? dhe me vendimin e Qeverisë së Kosovës Nr. 09/26, Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Dardan Gashi ka nënshkruar Udhëzimin Administrativ Nr.13, për Strukturën Organizative dhe Përgjegjësitë e Agjencionit për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës. Sipas këtij udhëzimi administrativ IHMK kalon si pjes?? p??rb??r??se e struktur??s organizative t?? AMMK e cila është e organizuar në Institute, Drejtori, Divizione, Sektorë dhe Njësi. Tani Instituti Hidrometeorologjik ka statusin e nj?? institucioni qeveritar, struktura organizative e t?? cilit ??sht?? paraqitur n?? organigram??n e dh??n?? n?? www.ammk-rks.net dhe ne www.ihmk-rks.net

P??r m?? shum?? kliko n??: www.ammk-rks.net dhe në www.ihmk-rks.net, historiku i veprimtarisë hidrometeorologjike t?? Kosov??s.