Skema e organizimit të IHMK-së

Sipas Ligjit për mbrojtjen e Mjedisit dhe Rregullores së MMPH-Nr 13/2011 për Strukturën Organizative dhe Përgjegjësit e AMMK,  IHMK vepron nën administrimin e MMPH/AMMK. IHMK është e organizuar ne 4 sektorë dhe drejtori i IHMK.