Baza Ligjore mbi te cilen zhvillohet veprimtaria e IHMK

Veprimtaria  dhe pergjegjesite e IHMK janw te percaktuara ne baze te Ligjit mbi Veprimarite Hdrometeorologjike, Ligjit  per Mbrojtjen e Ajrit nga ndotja , Ligjit te Ujrave dhe Rregullores se MMPH- Nr 03/2014 per organizimin e brendshem dhe sistematizimin e vendeve te punes te AMMK.

Per me shume kliko ne: http://www.ammk-rks.net/ baza ligjore per veprimtarin dhe pergjegjesite e IHMK.ose

Ligjet e lartepermendura i gjeni ne: https://mmph.rks-gov.net/Ligjet dhe https://mmph.rks-gov.net/Aktet-nenligjore