Shërbimet e IHMK

IHMK ofron shërbimet e mëposhtme:

 1. Ofron të dhënave hidrologjike
 2. Ofron te dhwn meteorologjik
 3. Ofroni të dhënave të cilësisë së ajrit
 4. Verifikimi(saktwsimi) i kushteve tw motit (i ngjarjeve historike hidro
 5. Verifikimi(saktwsimi) i kushteve tw motit (i ngjarjeve historike hidrologjike
 6. Meteorologjik
 7. Analiza kimike tw ujërave sipërfaqësore dhe ujërave të zeza
 8. Analiza e emisioneve nw Air
 9. Vlerësimi i kushteve historike të cilësisë së ajrit
 10. Analiza e mostrës sw tokës (dheut)
 11. Saktwsimi i motit për ditwt Kosovën (pa pagese)
 12. Paralajmerimi i vershimeve për Kosovën (pa pagesetë lira)
 13. Parashikimet e motit për Kosovën (pa pagese)
 14. Paralajmerimi i vershimeve për Kosovën (pa pagesetë lira)

Këto shërbime - nëse nuk janw specifiku ndryshe nga UA, nr.01/2015 - janë subjekt i çmimeve të shërbimeve ( me perjshtim tw pikws 9 dhe 10) .
Për të kërkuar shërbimet tona ju lutemi të plotësoni formularin e bashkëngjitur dhe tw protokolohet nw MMPH pastaj dërgoni atë tek ne me e-mail.


Pwr marrjen e shwrbimeve nga IHMK- shkarko


Pwr mw shum detaje kontakto ne:

 Tel:  038  603 179 ose
 Info@ihmk-gov.net