Niveli i thatësisë/lagështisë në Kosovë, bazuar në indeksin e standardizimit të reshjeve (SPI) për vitin hidrologjik tetor 2019 ??? shtator 2020

05 janar 2021

Me qëllim që t?? mbajmë të informuar publikun, kompanitë regjionale të ujësjellësit dhe politikb??r??sit, p??r nivelin e that??sis??/lagështisë n?? Kosov??, n?? mënyrë q?? t?? arrihet menagjim i mir?? i resurseve ujore dhe zhvillim t?? qëndrueshëm ekonomik n?? Kosov??, IHMK / sektori i hidrologjisë, në vazhdimësi bënë vlerësimin e nivelit të thatësisë/lagështisë në Kosovë bazuar në indeksin e standardizimit të reshjeve (SPI).

Nga analiza e indeksit t?? standardizimit t?? reshjeve (SPI) p??r vitin hidrologjik tetor 2019 - shtator 2020 ??sht?? verejt?? se kushtet e that??sis??/lag??shtis?? n?? pjes??n veriore dhe verilindore t?? Kosov??s jan?? n?? nivelin e nj?? ngritje t?? leht?? t?? lag??shtis?? (SIM) dhe n?? nivelin af??r normales (N), e n?? disa vende, si n?? af??rsi t?? Podujev??s dhe t?? Leposaviqit, n?? lag??shti t?? moderuar (MIM). N?? pjes??n veriper??ndimor, juglindore dhe pjes??risht pjesa qendrore e Kosov??s jan?? dominuar me nivelin e lag??shtis?? normle dhe af??r normales (N). Nd??rsa pjesa jugore, jugper??ndimore dhe pjes??risht pjesa qendrore e Kosov??s ??sht?? dominuar me kushte t?? that??sis?? s?? ul??t (MID), me p??rjashtim t?? zon??s s?? Prizrenit ku ??sht?? paraqit?? gjendje e that??sis?? s?? moderuar, siç shihet edhe nga harta e paraqitur m?? lart??.

Në përgjithësi bazuar në ideksin e standardizimit të reshjeve (SPI) të paraqitur edhe në mënyrë hartografike, gjatë vitit hidrologjik 2019/2020 kushtet e thatësisë/lagështisë në Kosov?? ishin t?? ndryshueshme në aspektin hapësinor, që n??nkupton se edhe shp??rndarja hapësinore e sasis?? s?? reshjeve n?? Kosov?? ka qen?? heterogjene. 

Prapa