Niveli i thatësisë/lagështisë në Kosovë, bazuar në indeksin e standardizimit të reshjeve (SPI) për vitin hidrologjik tetor 2019 – shtator 2020

05 janar 2021

Me qëllim që tё mbajmë të informuar publikun, kompanitë regjionale të ujësjellësit dhe politikbёrёsit, pёr nivelin e thatёsisё/lagështisë nё Kosovё, nё mënyrë qё tё arrihet menagjim i mirё i resurseve ujore dhe zhvillim tё qëndrueshëm ekonomik nё Kosovё, IHMK / sektori i hidrologjisë, në vazhdimësi bënë vlerësimin e nivelit të thatësisë/lagështisë në Kosovë bazuar në indeksin e standardizimit të reshjeve (SPI).

Nga analiza e indeksit tё standardizimit tё reshjeve (SPI) pёr vitin hidrologjik tetor 2019 - shtator 2020 ёshtё verejtё se kushtet e thatёsisё/lagёshtisё nё pjesёn veriore dhe verilindore tё Kosovёs janё nё nivelin e njё ngritje tё lehtё tё lagёshtisё (SIM) dhe nё nivelin afёr normales (N), e nё disa vende, si nё afёrsi tё Podujevёs dhe tё Leposaviqit, nё lagёshti tё moderuar (MIM). Nё pjesёn veriperёndimor, juglindore dhe pjesёrisht pjesa qendrore e Kosovёs janё dominuar me nivelin e lagёshtisё normle dhe afёr normales (N). Ndёrsa pjesa jugore, jugperёndimore dhe pjesёrisht pjesa qendrore e Kosovёs ёshtё dominuar me kushte tё thatёsisё sё ulёt (MID), me pёrjashtim tё zonёs sё Prizrenit ku ёshtё paraqitё gjendje e thatёsisё sё moderuar, siç shihet edhe nga harta e paraqitur mё lartё.

Në përgjithësi bazuar në ideksin e standardizimit të reshjeve (SPI) të paraqitur edhe në mënyrë hartografike, gjatë vitit hidrologjik 2019/2020 kushtet e thatësisë/lagështisë në Kosovё ishin tё ndryshueshme në aspektin hapësinor, që nёnkupton se edhe shpёrndarja hapësinore e sasisё sё reshjeve nё Kosovё ka qenё heterogjene. 

Prapa