LABORATORI PËR PËRGATITJEN E MOSTRAVE TË AJRIT UJIT DHE DHEUT