Monitorimi i kushteve të thatësisë/lagështisë në Kosovë, bazuar në indeksin standard të reshjeve (SPI) për gjashtëmujorin hidrologjik tetor 2019 - mars 2020

04 qershor

Kosova ёshtё njё vend i predispozuar pёr thatёsira. IHMK/sektori i Hidrologjisë në vazhdimësi përcakton SPI-nё pёr njё seri vendndodhjesh nё Kosovё nga tё cilat monitorohen reshjet. SPI pёrcaktohet me qёllim që tё japim informacion publikut, kompanive tё ujit dhe politikbёrёsve mbi thatёsirat, pёr njё zhvillim tё qёndrueshёm ekonomik tё Kosovёs dhe menagjim të resurseve ujore.

Analiza e SPI tregon se për gjashte mujorin hidrologjik, Tetor 2019 - Mars 2020, kushtet e lagështisë/thatësisë në Kosove janë afër gjendjes normale në pjesën më të madhe të Kosovës (shih hartën në vazhdim). Gjatë kësaj periudhe Lokacionet në Kosovën jugperëndimore kanë treguar se vendi është afër gjendjes së thatësisë së ulët, ndërsa pjesa e Kosovës Lindore është afër gjendjes së normales, përjashtim bënë një pjesë e Kamenicës në të cilën bazuar në kalkulimin e SPI është paraqitë gjendje e thatësisë.

Prapa