Agrometeorologjia

Monitorimi i kushteve të thatësisë/lagështisë në Republikën e Kosovës, bazuar në indeksin e standardizuar të reshjeve (SPI) 

 

RESHJET NË KOSOVË NË TREMUJORIN E PARË TË VITIT 2019 DHE GJASHTËMUJORIN E VITIT HIDROLOGJIK 2018/2019

Sasia e reshjeve në tremujorin e pare të vitit 2019 dhe në gjashtëmujorin e parë të vitit hidrologjik 2018/2019 (tetor-mars) ka shënuar deficit të reshjeve, si rezultat i së cilit  niveli i ujërave në lumenjë dhe në akumulacione ka pësuar rënje dhe ka bërë që vendi të shkojë në gjendje me thatësi mesatare (moderate drought), shih tabelën ne vazhdim. 

 

 

 

 

SPI mund të llogaritet në shkallë të ndryshme kohore te cilat pasqyrojnë ndikimin e thatësirës mbi disponueshmërinë e burimeve ujore. Vlerat e SPI mbi zero tregojnë periudha me lagështirë dhe vlerat nën zero tregojnë periudha të thata. shih legjenden ne vazhdim.

 

Recent Posts