Agrometeorologjia

Monitorimi i kushteve të thatësisë/lagështisë në Republikën e Kosovës, bazuar në indeksin e standardizuar të reshjeve (SPI) 

 

 

SPI mund të llogaritet në shkallë të ndryshme kohore te cilat pasqyrojnë ndikimin e thatësirës mbi disponueshmërinë e burimeve ujore. Vlerat e SPI mbi zero tregojnë periudha me lagështirë dhe vlerat nën zero tregojnë periudha të thata. shih legjenden ne vazhdim.

 

Recent Posts